Informator maturalny

INFORMATOR MATURALNY Z INFORMATYKI

Egzamin z informatyki składa się z dwóch części.

Część I

Część pierwsza polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera. Trwa 60 minut. Pomiędzy pierwszą i drugą częścią jest przerwa 30 minut.

Jakie przybory możesz posiadać na maturze z informatyki w trakcie części pierwszej?

 1. Kalkulator prosty.
 2. Linijka i długopis.

Jakie zadania mogą być w części pierwszej? 

Rozwiązywanie zadań polega na przedstawieniu algorytmu, to zdający zapisuje go w wybranej przez siebie notacji: listy kroków, pseudokodu lub języka programowania, który wybrał na egzamin z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE.

Jakie języki programowania oraz z jakich programów możesz korzystać na maturze?

Języki programowania, które możesz wybrać na egzamin maturalny:

 • C/C++
 • Java
 • Python (od 2019)

Programy użytkowe, które są dostępne na egzamin maturalny z informatyki:

 • System operacyjny Windows z systemem plików NTFS
  1. Microsoft Office 2003 lub nowszy (w tym: Word, Excel, Access)
  2. OpenOffice/Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej albo LibreOffice w wersji 5.3 lub nowszej (w tym: Write, Calc, Base) i MySQL 5.7 lub nowszy
  3. Free Pascal (FPC 3.0 lub nowszy)
  4. Microsoft Visual Studio C++
  5. Orwell Dev-C++ 5.11 lub nowszy
  6. Code Blocks 16.01 lub nowszy
  7. Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy
 • Linux ze środowiskiem graficznym
  1. OpenOffice/Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej albo LibreOffice w wersji5.3 lub nowszej (w tym: Write, Calc, Base) i MySQL 5.7 lub nowszy
  2. Free Pascal (FPC 3.0 lub nowszy)
  3. GCC/G++4.5 lub nowszy
  4. Code Blocks 16.01 lub nowszy
  5. Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy

Część II

Część druga polega na rozwiązywaniu zadań na komputerze i trwa 150 minut. Do przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki wykorzystuje się oprócz arkuszy egzaminacyjnych również płytę CD (każdy zdający otrzymuje jedną płytę), zawierającą dane do zadań praktycznych. Każdy zdający musi mieć zapewniony sprawny komputer na stanowisku egzaminacyjnym, którego konfiguracja musi spełniać wymagania dotyczące systemu operacyjnego, języka programowania i programów użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego spośród podanych powyżej języków programowania i narzędzi (programów użytkowych).

Obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku.

Przykładowe rozwiązania zadań maturalnych możesz zobaczyć na naszej stronie informatka.dwojka.net.

Jakie czynności przed egzaminem musi wykonać zdający?

W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.

Co musisz dopilnować po egzaminie maturalnym?

Zdający, niezwłocznie po zakończeniu pracy z arkuszem w części drugiej egzaminu i nagraniu przez administratora (opiekuna) pracowni płyty CD–R dokumentującej pracę zdającego, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.