Matura 2018. Zadanie 3. Test

Matura 2018. Zadanie 3. Test

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 1.

Na pewnym serwerze WWW znajduje się strona napisana w języku PHP, a jej kod zawiera fragmenty w języku JavaScript. Pewien komputer-klient pobrał i wyświetlił tę stronę.
Wiadomo, że:

1. Kod PHP jest wykonywany przez komputer – serwer. P
2. Kod JavaScript jest wykonywany przez komputer – klient. P
3. Podczas wykonywania kodu PHP zawsze pobierane są dane od klienta. F
4. Podczas wykonywania kodu JavaScript mogą być pobierane dodatkowe dane zarówno od klienta, jak i od serwera. P

Wyjaśnienie:

Kod PHP jest zawsze wykonywany po stronie serwera, a do przeglądarki wysyłany jest wynik działania kodu PHP. Do działania kodu PHP nie są potrzebne żadne dane pobierane od użytkownika. Kod JavaScript jest już wykonywany po stronie przeglądarki, tak jak kod HTML. Do działania kodu JavaScript możemy pobierać dane od użytkownika z przeglądarki oraz serwera, ale nie jest to konieczne.

Zadanie 2.

1. Plakat do druku lepiej przygotować w modelu barw RGB niż CMYK. F
2. Kolor żółty jest kolorem podstawowym w modelu RGB. F
3. W wyniku nałożenia się składowych Yellow i Magenta w modelu CMYK otrzymamy kolor czerwony. P
4. W modelu barw CMYK litera C pochodzi od angielskiego słowa contrast. F

Wyjaśnienie:

RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw:
R – red (czerwonej),
G – green (zielonej),
B – blue (niebieskiej),
z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

CMYK – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.
C cyjan (ang. cyan) – odcień niebieskiego,
M magenta (ang. magenta) – w syntezie addytywnej kolor uzyskany w wyniku połączenia czerwieni i niebieskiego,
Y żółty (ang. yellow) – kolor bardzo podobny do żółtego,
K czarny (ang. black lub key colour) – kolor czarny, jednak o niezbyt głębokiej czerni.
Skrót CMYK powstał jako złożenie pierwszych liter angielskich nazw kolorów. Końcowa litera K może oznaczać albo literę ostatnią słowa black (czarny; ostatnią, ponieważ litera B jest skrótem jednego z podstawowych kolorów w analogicznym skrócie RGB) bądź skrót key colour (kolor kluczowy).

Zadanie 3.

Wskaż zdania prawdziwe dla języka SQL.

1. W wynikach zapytania postaci SELECT (…) ORDER BY (…) zawsze dostajemy rekordy uporządkowane ściśle rosnąco według wskazanego pola. F
2. Zapytanie UPDATE może zmienić wartości pól w bazie danych. P
3. Zapytanie postaci SELECT * FROM tabela1 WHERE pole LIKE (…) może w pewnych warunkach dać wszystkie rekordy z tabeli tabela1. P
4. Wynik zapytania SELECT * FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.pole = tabela2.pole może być pusty przy niepustych tabelach tabela1 oraz tabela2. P

Wyjaśnienie:

Języku SQL jest językiem zapytań, tzn. że zadajemy pytanie za pomocą odpowiednich komend:

ORDER BY  – oznacza uporządkowanie rekordów wg wskazanego pola rosnąco ASC lub malejąco DESC.

UPDATE – za pomocą tego zapytania zmieniamy zawartość rekordów.

WHERE – służy do wyodrębniania tylko tych rekordów, które spełniają określony warunek.

JOIN – służy do łączenia wierszy z dwóch lub więcej tabel, w oparciu o powiązaną kolumnę między nimi.

Matura 2018 (maj). Zadanie 6. Centrum danych

Matura 2018 (maj). Zadanie 6. Centrum danych

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracujących komputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania.

Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera,
 • sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu
  angielskiego: A, B, C, …) – Sekcja.
 • pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) – Pojemnosc_dysku.

Przykład:

Numer_komputeraSekcjaPojemnosc_dysku
1R700
2N130
3E300

Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia,
 • numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera,
 • datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii,
 • priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest
  awaria – Priorytet.

Przykład:

Numer_zgloszeniaNumer_komputeraCzas_awariiPriorytet
13652015-01-01 04:40:558
22492015-01-01 06:08:243
33122015-01-01 06:33:434

W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku.

Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:

 • numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia,
 • datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy,
 • rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana –
  wymianę jednego z podzespołów komputera) – Rodzaj.

Przykład:

Numer_zgloszeniaCzas_naprawyRodzaj
22015-01-01 20:08:15restart
72015-01-02 16:30:15restart
42015-01-02 19:37:03wymiana

Dane w wierszach plików są oddzielone znakami tabulacji, pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym.

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań, zapisz je w pliku wyniki.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Pobieranie danych do programu:

Pobieranie danych z pliku tekstowego do tabeli w Access’ie wykonujemy zgodnie z poniżej przedstawionymi krokami.

Krok 1. 
Pobieramy z pliku tekstowego dane do tabeli wybierając z menu Dane zewnętrzne -> Plik tekstowy.

Krok 2.
Wskazujemy, gdzie znajduje się plik tekstowy. Te czynności powtarzamy tyle razy ile jest plików tekstowych.

Krok 3.
Ustalamy w jaki sposób są wpisane dane do pliku tekstowego.

Krok 4.
Wybieramy znak rozdzielający pola oraz zaznaczamy pierwszy wiersz zawiera nazwy pól.

Krok 5.
Wybieramy odpowiednie typy dla każdej kolumny (dla każdego pola) w tabeli. Należy pamiętać, że konieczne jest wybrania typu dla pola daty.

Krok 6. 
Wybieramy pole dla którego ma być ustawiony klucz podstawowy.

Krok 7.
Podajemy nazwę tabeli pod jaką ma być zapisana w naszej bazie.

Krok 8. 
Ustawienie relacji dla nowo utworzonych tabel w naszej bazie. Pamiętaj, że powinno się wymuszać więzy integralności.

Zadanie 1.

Znajdź 10 najczęstszych rodzajów dysków (czyli 10 najczęściej występujących pojemności) wśród komputerów w centrum. Dla każdej ze znalezionych pojemności podaj liczbę komputerów z takim dyskiem. Posortuj zestawienie nierosnąco względem liczby komputerów z dyskiem o danej pojemności.

Rozwiązanie:

Tworzymy kwerendę która będzie zawierała jedną tabelę komputery, z której wybieramy dwukrotnie pole Pojemnosc_dysku. Wykonujemy Sumy dla pola Pojemnosc_dysku, wybieramy funkcję policz, aby policzyć ile razy występuje dany rodzaj dysku. Ostatnimi elementami zakonczenia zadania jest sortowanie wystąpień dysku Malejąco, oraz ograniczenie występowań dysku do ilości 10 rekordów.

Wyniki działania kwerendy jest następujący:

Na zakończenie zapisujemy kwerendę jako Zadanie 1.

Odpowiedź:

PojemnośćLiczba
300173
20031
50031
80029
70028
60026
40020
29011
16010
22010

Zadanie 2.

Znajdź wszystkie komputery w sekcji A, w których trzeba było przynajmniej dziesięciokrotnie wymieniać podzespoły. Podaj ich numery, a także liczbę wymian podzespołów dla każdego z nich.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Numer komputeraIlość wymian podzespołów
4211
12311
17112
20212

Zadanie 3.

Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej z sekcji. Podaj datę awarii oraz symbol sekcji, w której nastąpiła awaria.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Dniem awarii wszystkich komputerów był dzień 23-12, a było to w sekcji Q.

Zadanie 4.

Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej (czas liczymy od wystąpienia awarii do momentu zakończenia ostatniej z napraw, jakiej ta awaria wymagała). Podaj numer ogłoszenia, czas wystąpienia awarii i czas zakończenia ostatniej naprawy.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Podaj numer ogłoszenia: 2087
Czas wystąpienia awarii: 2015-11-05 12:38:46
Czas zakończenia ostatniej naprawy: 2015-11-13 12:38:32

Zadanie 5.

Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8 (wliczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii).

Rozwiązanie:

Rozwiązanie zadania 5 w SQL:

SELECT 500-Count(*) AS Ilosc_komputerow
FROM (SELECT DISTINCT Numer_Komputera From Awarie WHERE Priorytet >= 8);

Rozwiązanie podane przez Pana Mateusza.

Odpowiedź:

Ilość komputerów: 149.