Podstawa programowa z informatyki (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU INFORMATYKA

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
 5. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:
 • przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków;
 • wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich; opisuje róż­ne systemy operacyjne;
 • przedstawia warstwowy model sieci komputerowych, określa usta­wienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci, opisu­je zasady administrowania siecią komputerową w architekturze klient-serwer, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową, ko­rzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją;
 • zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z tech­nologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania.
 1. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń:
 • projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych;
 • stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL);
 • tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji;
 • znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin;
 • opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa.
 1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno- komunikacyjnych. Uczeń:
 • wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania i udostępniania danych;
 • bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat).
 1. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:
 • opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie;
 • określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy ra­strowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń;
 • przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry;
 • wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funk­cyjnych i do zapisywania algorytmów.
 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:
 1. analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin;
 2. stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu;
 3. formułuje przykłady sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga podejścia algorytmicznego i użycia komputera;
 4. dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji;
 5. posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi;
 6. ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze specyfikacją, efektywność działania;
 7. opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzy­mania poprawnego rozwiązania problemu: od sformułowania specy­fikacji problemu po testowanie rozwiązania;
 8. posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów;
 9. stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych;
 10. stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów;
 11. opisuje podstawowe algorytmy i stosuje:
  1. algorytmy na liczbach całkowitych, np.:
   • reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym,
   • sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą,
   • rozkładanie liczby na czynniki pierwsze,
   • iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa,
   • iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego,
   • wydawanie reszty metodą zachłanną,
  2. algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.:
   • jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: algorytm naiwny i optymalny,
   • algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowi, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy,
  3. algorytmy numeryczne, np.:
   • obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego,
   • obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera,
   • zastosowania schematu Hornera: reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi,
   • wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia,
   • obliczanie pola obszarów zamkniętych,
  4. algorytmy na tekstach, np.:
   • sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram,
   • porządkowanie alfabetyczne,
   • wyszukiwanie wzorca w tekście,
   • obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej,
  5. algorytmy kompresji i szyfrowania, np.:
   • kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse’a, kod Huffmana,
   • szyfr Cezara,
   • szyfr przedstawieniowy,
   • szyfr z kluczem jawnym (RSA),
   • wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym,
  6. algorytmy badające własności geometryczne, np.:
   • sprawdzanie warunku trójkąta,
   • badanie położenia punktów względem prostej,
   • badanie przynależności punktu do odcinka,
   • przecinanie się odcinków,
   • przynależność punktu do obszaru,
   • konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha;
 12. projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią strukturę danych;
 13. stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu;
 14. dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury dynamiczne;
 15. stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania problemu;
 16. opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy;
 17. ocenia zgodność algorytmu ze specyfikacją problemu;
 18. oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm;
 19. szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu;
 20. bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów;
 21. przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu;
 22. sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznymi przy pisaniu i uruchamianiu programów;
 23. stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu;
 24. dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie do rozwiązania postawionego problemu;
 25. dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do rozwiązywanego zadania;
 26. ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowania;
 27. wyjaśnia źródło błędów w obliczeniach komputerowych (błąd względny, błąd bezwzględny);
 28. realizuje indywidualnie lub zespołowo projekt programistyczny z wydzieleniem jego modułów, w ramach pracy zespołowej, dokumentuje pracę zespołu.
 1. Uczeń wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin:
  1. opracowuje indywidualne i zespołowe projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe z wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki;
  2. korzysta z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach prze­znaczonych do kształcenia na odległość.
 2. Uczeń wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyj- ne do rozwijania swoich zainteresowań, opisuje zastosowania informaty­ki, ocenia zagrożenia i ograniczenia, docenia aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki:
  1. opisuje najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno –  komunikacyjnych;
  2. wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarcze­go oraz dla obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyj no-komunikacyj nych;
  3. stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych;
  4. omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, nielegalne transakcje w sieci;
  5. przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego.