Matura 2015 (maj). Zadanie 5. Demografia.

W kolejnych wierszach pliku kraina.txt znajdują się dane demograficzne Edulandii, która składa się z 50 województw. Każde z województw znajduje się w jednym z 4 regionów: A, B, C lub D. Każdy wiersz zawiera oddzielone średnikami informacje o jednym województwie, w następującej kolejności: nazwa województwa, liczba kobiet w 2013 roku, liczba mężczyzn w 2013 roku, liczba kobiet w 2014 roku, liczba mężczyzn w 2014 roku.

Przykład:
w01D;1415007;1397195;1499070;1481105
w02D;1711390;1641773;1522030;1618733
w03C;1165105;1278732;1299953;1191621
w04D;949065;1026050;688027;723233

Nazwa każdego województwa zaczyna się literą „w”, za nią występuje dwucyfrowy numer województwa, a na końcu litera A, B, C lub D oznaczająca region, w którym to województwo się znajduje.

Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wynik5.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem oznaczającym to zadanie.

Dodawanie danych z pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego.

Zadanie 1.
Wyznacz ludność (liczbę wszystkich mieszkańców) każdego z regionów A, B, C i D w roku 2013. Następnie sporządź wykres kolumnowy porównujący ludności tych regionów w roku 2013. Zadbaj o czytelność wykresu.

Rozwiązanie:

Pierwszą operację, którą należy wykonać rozwiązując zadanie jest sumowanie ludności w każdym województwie. Suma liczby kobiet oraz mężczyzn. Funkcja:

=SUMA(B2:C2)

Kolejnym krokiem jest wybranie z nazwy województwa nazwę regiony, oznaczony jest literą. Do tego należy wykorzystać funkcję tekstową PRAWY. Użyłem funkcji:

=PRAWY(A2;1)

Po wykonaniu tych czynności proponuje rozwiązanie problemu wykorzystując funkcję sum częściowych. Przed wykorzystaniem sum częściowych posortuj wiersze według regionów sposobem A-Z.

Arkusz teraz jest gotowy do użycia sum częściowych, które znajdują się na wstążce dane. Ustawiamy w następujący sposób, dla każdej zmiany, ustawiamy region, następnie sumujemy wartość sumy mieszkańców w każdym województwie w roku 2013.

Teraz ostania czynność tego zadania to utworzenie wykresu z danych, które już mamy. Wstawiam wykres kolumnowy zaznaczając komórki z regionu oraz roku 2013.

Zadanie 2.
Przeanalizuj dane i wybierz województwa, w których liczba kobiet w 2014 roku była większa niż w 2013 roku i jednocześnie liczba mężczyzn w 2014 roku była większa niż w 2013 roku. Podaj liczbę wszystkich takich województw w całym kraju oraz w każdym z regionów: A, B, C i D.

Zadanie 3.
Prognozując zmiany demograficzne w Edulandii, przyjmujemy, że tempo wzrostu populacji
w każdym województwie w kolejnych latach będzie takie samo jak w okresie 2013–2014.
Tempo wzrostu w danym województwie to iloraz
(2013)
(2014)
ludnosc
ludnosc , który zaokrąglamy w dół
do 4 miejsc po przecinku – ludnosc (r) to ludność w tym województwie w roku r. Ludność
dla roku r>2014 obliczamy wg wzoru:
ludnosc (r) = ludnosc (r – 1) • tempo_wzrostu
zaokrąglając w dół do liczby całkowitej.
Jeżeli w jakimś województwie w danym roku ludność jest ponaddwukrotnie większa niż stan
z roku 2013, to w tym województwie występuje efekt przeludnienia. Przyjmujemy wówczas,
że począwszy od następnego roku ludność danego województwa nie będzie się zmieniać.
Strona 5 z 8
MIN_2R
Na przykład dla województwa w01D mamy:
• Ludność w 2013 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 415 007 + 1 397 195 = 2 812 202
• Ludność w 2014 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 499 070 + 1 481 105 = 2 980 175
• Tempo wzrostu dla tego województwa jest równe = 1,0597
2 812 202
2 980 175 po zaokrągleniu
w dół do 4 miejsc po przecinku.
Liczba mieszkańców województwa w roku 2015 wyniesie:
2 980 175 * 1,0597 = 3 158 091 (po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej).
Dla województwa w01D ludność w roku 2025 przekroczy ponaddwukrotnie ludność
początkową (wyniesie 5 639 669) i od tego czasu nie będzie się w kolejnych latach zmieniać.
Wykonaj polecenia:
• Podaj liczbę wszystkich mieszkańców Edulandii w 2025 roku i wskaż, które województwo
będzie miało w tym roku najwięcej mieszkańców.
• Podaj liczbę województw, w których kiedykolwiek wystąpi efekt przeludnienia w latach
2014–2025 włącznie.
Do oceny oddajesz:
• plik tekstowy wynik5.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań.
Odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem.
• plik zawierający odpowiedź do zadania 5.1. o nazwie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
• plik(i) zawierający(e) komputerową realizację Twoich obliczeń:
…………………………………………………………………………………………………………………………………