Matura 2018 (maj). Zadanie 5. Zbiornik

Matura 2018 (maj). Zadanie 5. Zbiornik

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Dane oddzielone są znakami tabulacji.

Przykład:
2008-01-01 2275
2008-01-02 2831
2008-01-03 4615
2008-01-04 4084
2008-01-05 3258

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Dodanie danych do programu:

Krok 1. Wybieramy opcje z pliku tekstowego.

Krok 2. Wybieramy odpowiedni plika zawierający dane.

Krok 3. 

Krok 4.

Krok 5.

Krok 6. Wskazanie miejsca gdzie ma importować dane.

Zadanie 1.

Podaj rok, w którym zbiornik retencyjny został zasilony łącznie największą liczbą metrów sześciennych wody z rzeki Wirki.

Rozwiązanie:

Rozpocząć musimy od wybrania roku z daty za pomocą funkcji =ROK(A2).

Do uzyskania odpowiedzi wykorzystamy sum częściowych.

Wybieramy sumy częściowe ze wstążki Dane.

W ustawieniach sum częściowych wybieramy Rok, Suma dla pola m3. Po wykonaniu sum mamy wynik, suma wszystkich metrów sześciennych dla każdego roku.

Do wybrania roku w którym największą liczbą metrów został zasilony zbiornik retencyjny wykorzystamy sortowanie A-Z (lub Z-A).

Odpowiedź:

Rok 2015 – 5364691 m3

Zadanie 2. 

Jaki był najdłuższy okres liczony w dniach, w którym codziennie dopływało do zbiornika retencyjnego co najmniej 10 000 metrów sześciennych wody z rzeki Wirki? Jest tylko jeden taki okres. Podaj datę początkową i datę końcową tego okresu.

Rozwiązanie:

Do obliczenia ilości dni proponuje wykonać następujące czynności. Po pierwsze sprawdzamy którego dnia powyżej 10000 m3 wody dopływa do zbiornika z rzeki. Jeżeli jest tak, należy obliczyć ile dni pod kolei spełnia ten warunek.

Po wykonaniu funkcji: =jeżeli(B2>10000;1;0) i =jeżeli(C3=1;C3+D2;0) należy sprawdzić jaki okres był najdłuższy oraz możemy sprawdzić daty od kiedy to było.

Odpowiedź:

Ilość takich dni to: 55.
Pierwsza data to: 2015-03-17.
Ostatnia data to: 2015-05-10.

Zadanie 3. 

Utwórz i podaj zestawienie łącznej liczby metrów sześciennych wody dopływającej do zbiornika retencyjnego w kolejnych miesiącach 2008 roku (od stycznia 2008 do grudnia 2008). Na podstawie zestawienia wykonaj wykres kolumnowy. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł wykresu i opisy osi).

Rozwiązanie:

Przed rozpoczęciem obliczenia należy wybrać z daty nr miesiąca w 2008 roku za pomocą funkcji =MIESIĄC(A2). Następnie do uzyskania odpowiedzi wykorzystam sumy częściowe dla zaznaczonego obszaru m3 i wybrany miesiąc z daty (tylko 2008 rok).

Należy utworzyć wykres dla danych:

Odpowiedź:

m[3]Miesiąc
954331
947302
1094393
6329314
3292035
856286
1665977
1397478
2823429
17072910
22244011
17207212

Zadanie 4. 

Poniżej opisano cykl pracy zbiornika retencyjnego.

1) Na początku doby, zaraz po północy, wykonywany jest pomiar objętości wody w zbiorniku i na jego podstawie realizuje się pozostałe działania.

2) Jeśli pomiar wskazuje w zbiorniku więcej niż 1 000 000 m3 wody, to nastąpiło tzw. przepełnienie zbiornika. W takiej sytuacji, niezwłocznie po wykonaniu pomiaru i stwierdzeniu przepełnienia, nadmiar wody powyżej 1 000 000 m3 jest wypuszczany ze zbiornika.

3) Codziennie rano (o godzinie 8) ze zbiornika wypuszcza się 2% objętości wody wykazanej przez pomiar zaraz po północy. Ilość wypuszczanej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych.

Uwaga: pomiar wykonany po północy 2008-02-01 wskazał 338 406 m3 wody.

Uwzględnij opisany cykl pracy zbiornika retencyjnego oraz codzienne dopływy wody z Wirki i przyjmij, że pomiar w dniu 2008-01-01 wskazywał 500 000 m3 wody, a następnie:

a) podaj dzień, w którym pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu,

b) podaj, w ilu dniach z podanego okresu (tj. od 2008-01-01 do 2017-12-31) w zbiorniku w momencie pomiaru znajdowało się co najmniej 800 000 m3 wody,

c) podaj, ile najwięcej wody znalazłoby się w podanym okresie (tj. od 2008-01-01 do 2017-12-31) w zbiorniku (w momencie pomiaru), gdyby całkowicie zrezygnować z procedury wypuszczania nadmiaru wody powyżej 1 000 000 m3, a zbiornik miałby nieograniczoną pojemność.

Rozwiązanie:

Pkt. a)

Do wykonania punktu należy sprawdzić poprzez utworzenie tabeli z danymi takimi jak na rysunku:

Wykonałem formułę zliczającą ilość wody każdego dnia o północy poprzez policzenie w kolumnie pomocniczej ilość wody o 8 rano, ponieważ każdego dnia rano jest wylewane 2% objętości całkowitej wody.

W kolumnie ilość wody o północy znajduje się formuła:

=JEŻELI(D6+B6>1000000;1000000;D6+B6)

Musiałem wykonać funkcję jeżeli do sprawdzenia czy ilość wody w zbiorniku o północy nie przekracza 1 000 000 m3. Jeżeli przekroczyła ilość wody 1 000 000 m3 to musimy zmniejszyć ilość wody do 1 000 000 m3.

Odpowiedź zaznaczona została na czerwono, ponieważ jest pytanie: Którego dnia pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu? Wydawać się może, że jest to dzień wcześniej, ale jest błędna odpowiedź, ponieważ tego dnia było równo 1 000 000 m3 wody w zbiorniku, zaś wylano wodę ze zbiornika 2015-04-19. W kolumnie przepełnienie zbiornika wykorzystałem funkcję:

=JEŻELI(C8>=1000000;”tak”;””)

Odpowiedź:

pkt. a)  2015-04-19

Rozwiązanie:

Pkt. b)

To zadanie należy obliczyć wykorzystując funkcję, która policzy nam ilość komórek zawierających 800 000 m3 lub więcej w danym dniu:

=LICZ.JEŻELI(C6:C3658;”>=800000″)

Odpowiedź:

pkt. b) 188

Rozwiązanie:

Pkt. c)

Punkt c w tym zadaniu wykonać należy za pomocą funkcji już wcześniej wykorzystanej licząc ilość wody w zbiorniku, tylko należy usunąć funkcję obniżająca ilość wody w zbiorniku, kiedy przekroczy 1 000 000 m3. Następnie wybrać należy największa wartość za pomocą funkcji MAX.

=MAX(G6:G3658)

Odpowiedź:

pkt. c) 1 399 242 m3

4 thoughts on “Matura 2018 (maj). Zadanie 5. Zbiornik

  • Wykonałem to zadanie prawidłowo.
    Pytanie b brzmi: Jaki był najdłuższy okres liczony w dniach? Wydaje mi się, że chodzi tu o okres pod kolej dni, w których wpływa do zbiornika więcej niż 10 000 m[3].
    W pytaniu c wykonałem zestawienie liczby metrów sześciennych wpływających do zbiornika w każdym miesiącu 2008 roku. Skąd u ciebie odpowiedź 1 399 242 m[3] kiedy nie trzeba było sumować tych metrów, a podać zestawienie każdego miesiąca.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>