Zadanie 6. Szkoła.

Szkoła dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt.

  • Plik uczniowie.txt zawiera następujące dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie, ulica, dom, idKlasy.
  • Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena, data, idPrzedmiotu.
  • Plik przedmioty.txt zawiera dane o przedmiotach: idPrzedmiotu, nazwaPrzedmiotu, nazwisko_naucz, imie_naucz.

Korzystając z danych zawartych w plikach uczniowie.txt, oceny.txt, przedmioty.txt oraz z dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj poniższe polecenia. Każdą odpowiedź umieść w pliku odp_6.txt, poprzedzając ją oznaczeniem odpowiedniego podpunktu od a) do f).

  1. Poza rejonem szkoły leżą ulice Worcella oraz Sportowa. Podaj, ilu uczniów mieszka poza rejonem szkoły (czyli na jednej z tych dwóch ulic).
  2. Wypisz wszystkie oceny ucznia Jana Augustyniaka z języka polskiego.
  3. Oblicz, ile dziewcząt i ilu chłopców jest w poszczególnych klasach. Wynik przedstaw w postaci zestawienia: idKlasy, liczba dziewcząt, liczba chłopców. Załóż, że imiona dziewcząt (i tylko dziewcząt) kończą się na literę a.
  4. Utwórz zestawienie dla klasy 2a zawierające nazwy przedmiotów i średnie ocen klasy z tych przedmiotów (średnie podaj z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) Zestawienie posortuj nierosnąco według średnich ocen.
  5. Utwórz zestawienie uporządkowane alfabetycznie według nazwisk zawierające wykaz osób z klasy 2c, które w kwietniu 2009 roku otrzymały oceny niedostateczne (imię, nazwisko, przedmiot).
  6. Podaj nazwisko, imię, klasę oraz średnią ocen osoby, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w całej szkole (jest tylko jedna taka osoba).